മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പദവിന്യാസം Edit
    പദങ്ങളുടെ വിന്യാസം, കാല്‍വയ്പ്
    arrangement of words, gait


Entries from Datuk Database

പദവിന്യാസം(നാമം):: കാല്‍വയ്പ്പ്, നടപ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ eidolon, fiscal, apartheid, അശ്ലാഘ, ആമിഷാശി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean