മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പദവിന്യാസം Edit
    പദങ്ങളുടെ വിന്യാസം, കാല്‍വയ്പ്
    arrangement of words, gait


Entries from Datuk Database

പദവിന്യാസം(നാമം):: കാല്‍വയ്പ്പ്, നടപ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adder, catchment, conventional, post mortem examination, web


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean