മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പദന്യാസം Edit
    പദപ്രയോഗം, കാല്‍പ്പാട്
    use of words,foot mark


Entries from Datuk Database

പദന്യാസം(നാമം):: പദപ്രയോഗം
പദന്യാസം(നാമം):: കാല്‍വയ്പ്പ്, നടപ്പ്
പദന്യാസം(നാമം):: കാല്‍പ്പാട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ airgun, align, decline, imminent, latch


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean