മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പണ്ടകം Edit
    ഒരു തരം വാദ്യം
    a kind of musical instrument


Entries from Datuk Database

പണ്ടകം(നാമം):: ഒരുതരം വാദ്യം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ quinine, simmer, അവദാഹേഷ്ടം, വീണന്‍, ഉള്‍ച്ചേരുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean