മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പണിപ്പെടുക Edit
    കഷ്ടപ്പെടുക, ദുരിതമനുഭവിക്കുക
    suffer, take pains


Entries from Datuk Database

പണിപ്പെടുക(ക്രിയ):: പ്രയാസപ്പെടുക, ദുഃഖിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമൃതം, മലിനമുഖം, അഭിഭംഗം, പരിഭവിക്കുക, പൂച്ചെണ്ട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean