മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പണിക്കുറ്റം Edit
    ജോലിയില്‍വരുന്ന തെറ്റ്
    fault in the work


Entries from Datuk Database

പണിക്കുറ്റം(നാമം):: വേലയില്‍ വരുന്ന തെറ്റ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ king cobra, pagan, stockade, അഞ്ചടിയന്തരം, ആഹ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean