മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പണായം Edit
    പണയം, ചന്തസ്ഥലം
    pledge, market place


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ frankincense, plcate, referee, ആര്‍ത്ഥക, അചേഷ്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean