മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പണന്‍ Edit
    വില്‍പ്പനക്കാരന്‍
    salesman


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dryad, torque, അതിഗന്ധം, ബിസാംഗി, അതിദേവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean