മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പട്ടര്‍ Edit
    തമിഴ് ബ്രാഹ്മണന്‍
    a Tamil Brahmin


Entries from Datuk Database

പട്ടര്‍(നാ. പു.ബ.വ.):: പട്ടന്‍, തമിഴ്ബ്രാഹ്മണന്‍. (പ്ര.) ഊട്ടുകേട്ട പട്ട്ര്, പട്ടര്‍തൊട്ട പെണ്ണ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tibia, touse, choregraphy, അപവന്‍, വിളക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean