മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പടഹം Edit
നാമം
    പെരുമ്പറ, കൊല
    kettle drum, murder


Entries from Datuk Database

പടഹം(നാമം):: പെരുമ്പറ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brisk, അരാവുക, ഓത്ത്, വിമുക്ത, വസൂരി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean