മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പടവീരന്‍ Edit
    സമര്‍ത്ഥനായ യോദ്ധാവ്, വില്ലാളി
    efficient solider, warrior


Entries from Datuk Database

പടവീരന്‍(നാമം):: യുദ്ധസാമര്‍ഥ്യമുള്ളവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ friable, mob, അവഖാദം, അധികാരിത്വം, വദ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean