മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പടച്ചോറ് Edit
    യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സൈനികര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന സദ്യ
    feast given to the, soldiers before they go to the battlefield


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adversity, zoophyte, അഭിസംശ്രയം, മന്ദനം, അല്പസ്വല്പം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean