മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പടച്ചെലവ് Edit
    യുദ്ധത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ചെലവ്
    military expenditure


Entries from Datuk Database

പടച്ചെലവ്(നാമം):: യുദ്ധത്തിനുള്ള ചെലവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bottlefed, മണ്ഡലത്രയം, അംശുലന്‍, പ്രപുന്നഡം, ബാലപത്ര


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean