മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പഞ്ചശാഖം Edit
    കൈപ്പടം, ആന
    palm, elephant


Entries from Datuk Database

പഞ്ചശാഖം(നാമം):: കൈ, കൈപ്പടം
പഞ്ചശാഖം(നാമം):: ആന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ entrepreneur, inferiority, ബം, അര്‍ച്ചിഷ്കരണം, ഉച്ചകാലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean