മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പച്ചമത്സ്യം Edit
    ഉണങ്ങാത്ത മീന്‍
    fresh fish


Entries from Datuk Database

പച്ചമത്സ്യം(നാമം):: പിടിച്ച് അധികം കഴിയാത്ത മീന്‍
പച്ചമത്സ്യം(നാമം):: ഉണങ്ങാത്ത മീന്‍
പച്ചമത്സ്യം(നാമം):: വേവിക്കാത്ത മീന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ configuration, progesterone, tootle, അഭ്യാഗതി, മലമ്പാമ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean