മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പങ്കജബാണന്‍ Edit
    കാമദേവന്‍
    cupid


Entries from Datuk Database

പങ്കജബാണന്‍(നാമം):: കാമദേവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ haw, അണവി, ആരു, കാരണികന്‍, മേങ്കോങ്കു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean