മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പക്ഷിക്കുറ്റം Edit
    പക്ഷിബാധ, കുട്ടികള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം
    a disease that affects, children and supposed to be caused by birds


Entries from Datuk Database

പക്ഷിക്കുറ്റം(നാമം):: ശിശുക്കള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം, ശരീരം മെലിയുന്നതു മുഖ്യ ലക്ഷണം (ചില പക്ഷികള്‍ മറികടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു വിശ്വാസം)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ excruciate, അടിയറ, മദനന്‍, എവന്‍, house of cards


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean