മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പക്ഷിക്കുറ്റം Edit
    പക്ഷിബാധ, കുട്ടികള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം
    a disease that affects, children and supposed to be caused by birds


Entries from Datuk Database

പക്ഷിക്കുറ്റം(നാമം):: ശിശുക്കള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം, ശരീരം മെലിയുന്നതു മുഖ്യ ലക്ഷണം (ചില പക്ഷികള്‍ മറികടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു വിശ്വാസം)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വര്‍പ്പം, വെളുവെളുപ്പ്, അദ്ധ്യാരൂഢ, അംഭോജിനി, പൊറയന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean