മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പക്വമാകുക Edit
    പാകമാകുക, പഴുക്കുക
    become mature or ripe


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ automatic, മണിക്കുഴല്‍, അക്ത്ബ്ര, ഇടചങ്ങല, മരിമാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean