മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പകുപ്പദം Edit
    പലഘടകങ്ങളായി പകുക്കാവുന്ന പദം
    a word which can be divided by several, factors


Entries from Datuk Database

പകുപ്പദം(നാമം):: പലഘടകങ്ങളായി പകുക്കാവുന്ന പദം x പകാപ്പദം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ removal, sedative, ചോനന്‍, വിക്ഷിപ്തി, അവസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean