മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പംഗു Edit
    മുടന്തന്‍, ശനിഗ്രഹം
    a lame person, saturn


പംഗു Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    ശനിഗ്രഹം.
    Saturn.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

പംഗു(നാമം):: മുടന്തന്‍, മുഴങ്കാലില്ലാത്തവന്‍
പംഗു(നാമം):: ശനി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adjure, അര്‍ണോജബാണന്‍, ആക്ഷിപ്തിക, തിരിത്തം, ഉപപ്രദാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean