മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

നൊയമ്പ് Edit
    വ്രതം
    fast a religious observance


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ paragon, salvolatile, അമൃഷ്ട, ഒരുപൂ, വാസന്ത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean