മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

നൊയമ്പ് Edit
    വ്രതം
    fast a religious observance


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അലാറം, മജ്ലിസ്, ഉറുക, പുംസ്ത്വം, പരഹിംസ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean