മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

നീരൂപം Edit
    രൂപമില്ലാത്തത്, ആകാശം
    that which is shapeless, the sky


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അര്‍ഹ്യ, അവ്യവസായി, അമിത്രീയ, അനപായന്‍അനപകര, ബലിബന്ധനനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean