മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

നിവേശിക്കുക Edit
ക്രിയ
    പ്രവേശിക്കുക.
    Enter.


Entries from Datuk Database

നിവേശിക്കുക(ക്രിയ):: പ്രവേശിക്കുക
നിവേശിക്കുക(ക്രിയ):: താവളമടിക്കുക
നിവേശിക്കുക(ക്രിയ):: കുടിവയ്ക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ expressionism, horripilation, relent, മണത്തക്കാളി, അടങ്ങരെ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean