മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

നിരാശ്രയം Edit
    ആശ്രയമില്ലാത്തത്
    state of being without support


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disprove, telegraph, totem, അകഥക, അജ്ഞക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean