മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

നിധന Edit
വിശേഷണം
    ധനമില്ലാത്ത, ദാരിദ്ര്യമുള്ള.
    Poor.


Entries from Datuk Database

നിധന(വിശേഷണം):: ധനമില്ലാത്ത, ദാരിദ്യ്രമുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bonus, ഇമ്മാനുവേല്‍, വഹ്നി, ഉലൂഖലം, ഉന്മാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean