മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

നാടുക Edit
    തേടുക, വിശ്വസിക്കുക
    to seek, to believe


Entries from Datuk Database

നാടുക(ക്രിയ):: തേടുക
നാടുക(ക്രിയ):: വിശ്വസിക്കുക
നാടുക(ക്രിയ):: ആഗ്രഹിക്കുക
നാടുക(ക്രിയ):: വിചാരിക്കുക
നാടുക(ക്രിയ):: സംശയിക്കുക
നാടുക(ക്രിയ):: അളക്കുക
നാടുക(ക്രിയ):: തിളക്കുക
നാടുക(ക്രിയ):: തുള്ളിക്കളിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭിനദ്ധ, ഓര്, ഓതക്കാല്, വിറ്റ, വിളാകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean