മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

നടക്കുക Edit
    നിവര്‍ന്ന് നിന്ന് കാലുകള്‍കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുക
    to walk


Entries from Datuk Database

നടക്കുക(ക്രിയ):: നിവര്‍ന്നുനിന്നു കാലുകള്‍കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുക
നടക്കുക(ക്രിയ):: സംഭവിക്കുക
നടക്കുക(ക്രിയ):: ആചരിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ monkey business, precocious, അമര്‍ച്ചക്കൊടി, അകുലത, ചേളാകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean