മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ദ്രാവിക Edit
    തുപ്പല്‍
    saliva


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chord, psychological, street-walking, succumb, wool


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean