മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ദ്രവീഭവിക്കുക Edit
    ദ്രവമായിത്തീരുക, അലിയുക
    liquefy, melt


Entries from Datuk Database

ദ്രവീഭവിക്കുക(ക്രിയ):: ദ്രവമായിത്തീരുക
ദ്രവീഭവിക്കുക(ക്രിയ):: അലിയുക
ദ്രവീഭവിക്കുക(ക്രിയ):: മൃദുലമാകുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adonis, പരിത്രാസം, രാജ്യതന്ത്രം, കേണിക, ദുര്‍മ്മനസ്സ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean