മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ദേവന്മാര്‍ Edit
    ദേവവൈദ്യന്മാര്‍, നാസത്യനും ദസ്രനും, വൈദ്യശാസ്ത്രോപദേഷ്ടാക്കന്മാര്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lugubrious, cheerless, മണിമേസ്തിരി, ആപ്യം, ബന്ധൂലന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean