മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ദുര്‍ഗ്ഗന്‍ Edit
    ഈശ്വരന്‍, ഒരു അസുരന്‍
    God, an Asura


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bumptious, millepede, അലഘുഷ്മാവ്, വിസൂരണം, അനംഗന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean