മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ദാര്‍ശനികത Edit
    തത്ത്വജ്ഞാനം
    philosophy


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ forcibly, loyal, അടിച്ചോല, അഭിധായക, ആയിരോന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean