മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ദായബന്ധു Edit
    സ്വത്തവകാശി, സഹോദരന്‍
    one who has equal claim to property, brother


ദായബന്ധു
(പര്യായം) സജാതന്‍


Entries from Datuk Database

ദായബന്ധു(നാമം):: ദായാവകാശി
ദായബന്ധു(നാമം):: സഹോദരന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ zealot, ബഹുവ്യാപ്തി, ഒഴികെ, മോഹി, അജയ്യത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean