മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ദാതാവ് Edit
    ഛേദിക്കുന്നവന്‍ , മുറിക്കുന്നവന്‍
    one who cuts


ദാതാവ് Edit
    ഉദാരന്‍ , അദ്ധ്യാപകന്‍
    munificent person, teacher


ദാതാവ് Edit
    ദാനം ചെയ്യുന്നവന്‍
    donor


Entries from Datuk Database

ദാതാവ്(നാമം):: കൊടുക്കുന്നവന്‍, തരുന്നവന്‍
ദാതാവ്(നാമം):: ഉദാരന്‍
ദാതാവ്(നാമം):: മുറിക്കുന്നവന്‍
ദാതാവ്(നാമം):: അധ്യാപകന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ repay, അശ്ലീല, അള്ളാ, പംഗുലം, ശുഭാംഗി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean