മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ദണ്ഡിത Edit
    ദണ്ഡിക്കപ്പെട്ട
    punished


Entries from Datuk Database

ദണ്ഡിത(വിശേഷണം):: ദണ്ഡിക്കപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമൃത്യൂ, പ്രതിപദര്‍ശനി, ഛാദ്മികന്‍, മാമകം, അയോഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean