മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഥല്ല് Edit
    സംഗീതം
    music


Entries from Datuk Database

ഥല്ല്(നാമം):: ഭയമില്ലായ്മ, ധിക്കാരം
ഥല്ല്(നാമം):: സംഗീതം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pit a pat, പ്രവല്ഹിക, അരുഷ്കരം, ആര്‍ക്ഷ, ഫലദ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean