മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ത്രിപുരാന്തകന്‍ Edit
    ത്രിപുരന്മാരെ വധിച്ചവന്‍
    killer of Tripura


Entries from Datuk Database

ത്രിപുരാന്തകന്‍(നാമം):: ശിവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ equine, അകമലിവ്, പ്രാബോധകന്‍, പ്രതീച്യ, ബലഭിത്ത്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean