മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തോല്‍പ്പശ Edit
    തോല്‍ ഒട്ടിക്കുന്ന പശ
    gum for sticking together leather pieces


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gash, അര്‍ഗ്ഗള, ആണാള്‍, വീരസ്കന്ദം, ഉപനാഹം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean