മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തോര്‍ച്ച Edit
    മഴമാറിയ അവസ്ഥ
    abatement of rain


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acephalous, ഇരപ്പാളി, ഇന്ദ്രകീലം, പ്രളയം, ഗുഡ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean