മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തോരയിടുക Edit
    ഈര്‍പ്പം മാറാന്‍ വസത്രങളും മറ്റും വിരിച്ചിടുക
    spread cloth for drying


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ neuter, അനുഭൂയ, മര്‍ക്കടം, ഇരുകാലി, ശുചം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean