മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തേറുക Edit
    വര്‍ദ്ധിക്കുക, ഗ്രഹിക്കുക
    increase, understand


Entries from Datuk Database

തേറുക(ക്രിയ):: വര്‍ധിക്കുക
തേറുക(ക്രിയ):: ഗ്രഹിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ preferent, radiator, ബഹുഗന്ധ, ഞൊടിക്കുക, മയിലാഞ്ചി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean