മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തൂണുംതുണയും Edit
    ആശ്രയവും സഹായവും
    help and support


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ optophone, repeat, അമൃതസ്യ, മോന്തായം, മെയ്യ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean