മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തുറുപ്പ് Edit
    കുതിരപ്പട്ടാളം, ചീട്ടുകളിയിലെ തുറുപ്പുചീട്ട്
    cavalry, trump card


Entries from Datuk Database

തുറുപ്പ്(നാമം):: കുതിരപ്പട്ടാളം
തുറുപ്പ്(നാമം):: ഒരിനം ചീട്ടുകളിയില്‍ ഒരു കക്ഷിക്ക് മറ്റുള്ളവര്‍ ഇറക്കുന്ന ചീട്ടുകള്‍ വെട്ടിപ്പിടിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നയിനം ചീട്ട്. (പ്ര.) തുറുപ്പുഗുലാന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pople, അരക്ക്, അന്തര്‍വ്വസ്ത്രം, ഫര്‍ഫരീക, വിസ്മേരണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean