മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തുറം Edit
    നികുതി
    tax


Entries from Datuk Database

തുറം1(നാമം):: വിഷയം
തുറം2(നാമം):: നികുതി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ minimum, resignation, skiff, മദരാഗന്‍, അനുജന്മാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean