മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തിഷ്യം Edit
    പൂയം നക്ഷത്രം
    the eighth of the 27 constellations


Entries from Datuk Database

തിഷ്യം(നാമം):: പൂയം
തിഷ്യം(നാമം):: കലിയുഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ benison, അറ്റോര്‍ണി, പ്രാദുഷ്യ, വിവാഹം, അദ്ധ്യാത്മവിദ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean