മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തിരുവോണം Edit
    ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രം
    the twenty second of the 27 constellations


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dryad, അട്ടാലകം, ടിണ്ഡിശം, മാഢി, ആധോരണന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean