മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തിമിംഗലം Edit
    ഒരു ജാതി കൂറ്റന്‍ കടല്‍ മത്സ്യം
    whale


Entries from Datuk Database

തിമിംഗലം(നാമം):: ഏറ്റവും വലിയ ജലജന്തു, മകരമത്സ്യം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dep sea, sector, transfuse, അസിതോപലം, ആത്മാമിഷം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean