മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തിണ്ണ Edit
    തുറന്ന വരാന്ത, കോലായ്
    an open verandah


Entries from Datuk Database

തിണ്ണ(നാമം):: ഇറയം, കോലായ, വരാന്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disengage, sausage, titular, brassiere, അസുക്ഷമം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean