മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

താറാവ് Edit
    ഒരു പക്ഷി
    duck


Entries from Datuk Database

താറാവ്1(നാമം):: ഒരു പക്ഷി
താറാവ്2(നാമം):: താര്‍താവല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ accredit, flap, penthouse, privilege, ചുളുക്കം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean