മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തവി Edit
    ഭക്ഷപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ഇളക്കുന്നതിനും കോരന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം
    ladle


Entries from Datuk Database

തവി(നാമം):: കയില്‍ (ആഹാരസാധനങ്ങളും മറ്റും കോരിയെടുക്കാനുള്ളത്)
തവി(നാമം):: എണ്ണത്തുടം. (പ്ര.) തവിക്കൊത്തകണ = പെണ്ണിനൊത്ത ഭര്‍ത്താവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ declare, prosaic, അരക്കന്‍, അബ്രഹ്മണ്യം, ആഹിതലക്ഷണന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean