മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തല്‍ക്കാലം Edit
    ഇപ്പോഴത്തേക്ക്ക്ക്
    temporarily


തല്‍ക്കാലം Edit
    ഈ സമയം, ആ സമയം
    this time or that time


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭിമാനിതം, വാഹസം, വിഭ്രാന്തശീലന്‍, മഗ്ന, ഉച്ച്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean